Privaatsuspoliitika

Kinnitatud 7.02.2024

Keelestuudio OÜ (edaspidi ,,Keelestuudio“) järgib käesolevas privaatsuspoliitikas toodud nõudeid ja põhimõtteid. Keelestuudio jaoks on oluline isikute privaatsus ja isikuandmete kaitse. Seetõttu oleme välja töötanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis sätestab isikuandmete töötlemise eesmärgid, tingimused ja andmesubjektide isikuandmetega seotud õigused.

 1. Mõisted

1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi „andmesubjekt“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige selliste identifitseerimistunnuste põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave ja võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

1.2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

1.3. Vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või kohalik omavalitsusasutus, kes on esmane isikuandmete koguja. Vastutav töötleja määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

1.4. Volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või kohalik omavalitsusasutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel ja tema juhendi alusel;

1.5. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori või kohalik omavalitsusasutus, amet või organ;

1.6. Isikuandmetega seotud rikkumine – nõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu;

1.7. Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

 1. Põhimõtted

2.1. Keelestuudio lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

2.1.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – isikuandmete töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjekti jaoks läbipaistev;

2.1.2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

2.1.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

2.1.4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud. Keelestuudio võtab kõik mõistlikud meetmed ebaõigete isikuandmete viivitamatuks kustutamiseks või parandamiseks;

2.1.5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

2.1.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sh kaitseb neid loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustumise eest. Selle tagamiseks kasutab Keelestuudio asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

 1. Isikuandmete töötlemise turvalisus

3.1. Keelestuudio rakendab isikuandmete kaitsmiseks erinevaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, lähtudes mõistlikkuse printsiibist.

3.2. Keelestuudio võib teatud juhul kasutada isikuandmete töötlemiseks ja teenuse osutamiseks volitatud töötlejaid. Keelestuudio tagab, et volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Keelestuudio juhiste kohaselt, kooskõlas kohalduva õigusega ning rakendades asjakohaseid turvameetmeid.

3.3. Keelestuudio teavitab viivitamata andmesubjekte isikuandmetega seotud rikkumistest.

 1. Isikuandmete liigid

4.1. Keelestuudio töötleb isikuandmeid, mis on saadud otse andmesubjektilt ja isikuandmeid, millega puututakse kokku teenuse (tõlketööd, koolitused) osutamisel. Tõlketööst või koolituste läbiviimisest tulenevaid isikuandmeid Keelestuudio ei kogu, talleta, analüüsi ega kasuta muudel eesmärkidel kui tõlkimiseks või koolituste läbiviimiseks.

4.2. Keelestuudio töötleb alljärgnevaid isikuandmeid:

4.2.1. ees- ja perekonnanimi;

4.2.2. e-posti aadress;

4.2.3. kontakttelefon;

4.2.4. aadress;

4.2.5. veebilehe kasutusstatistika;

4.2.6. rangelt piiratud ulatuses tõlketööst või koolituste läbiviimisest tulenevad andmed.

4.3. Keelestuudio on isikuandmete vastutav töötleja ning järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamise põhimõtteid.

4.4. Isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ligipääs ainult Keelestuudio selleks volitatud isikutel.

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.1. Keelestuudio töötleb isikuandmeid lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.

5.2. Käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.2 toodud isikuandmete töötlemise eesmärk on:

5.2.1. kvaliteetsete teenuste (tõlketööd, koolitused) osutamine;

5.2.2. lepingu sõlmimine;

5.2.3. osutatud teenuse eest arvete esitamine;

5.2.4. projektijuhtimise teostamine;

5.2.5. veebilehe kasutusmugavuse parandamine.

 1. Kolmandad isikud, volitatud isikud ja isikuandmete piiriülene edastamine

6.1. Keelestuudio võib isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele ja volitatud isikutele kokkulepitud teenuse (tõlketööd, koolitused) osutamiseks.

6.2. Lähtuvalt tõlketöö iseloomust võib tulla ette olukordi, mis nõuavad isikuandmete edastamist piiriülesele koostööpartneritele.

6.3. Keelestuudio kinnitab, et rakendab isikuandmete piiriülesel edastamisel asjakohaseid turvameetmeid.

6.4. Keelestuudio kinnitab, et edastab isikuandmeid üksnes sellistele kolmandatele isikutele ja volitatud töötlejatele, kes rakendavad piisavaid turvameetmeid isikuandmete kaitse turvalisuse tagamiseks.

 1. Andmesubjekti õigused

7.1. Andmesubjektil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist.

7.2. Andmesubjektil on õigus teha päringuid teda puudutavate isikuandmete kohta, mida ta on Keelestuudiole esitanud.

7.3. Andmesubjektil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.

7.4. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 1. Isikuandmete säilitamine

8.1. Keelestuudio säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamise ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse, välja arvatud, kui Keelestuudiol on seadusest tulenev nõue isikuandmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

8.2. Keelestuudio hävitab ja/või kustutab turvaliselt kõik isikuandmed, mille säilitamiseks eesmärk puudub, ühe aasta möödudes teenuse osutamisest, välja arvatud, kui teenuse saaja ja Keelestuudio vahel on kokku lepitud teisiti.

 1. Küpsiste kasutamine

9.1. Keelestuudio hallatav veebileht www.keelestuudio.ee võib kasutada küpsiseid, et muuta veebilehe külastajate kasutajakogemus mugavamaks ja veebilehe kasutamine sujuvamaks.

9.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Kasutame küpsiseid anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta, veebilehe kasutusinfo saamiseks ja veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks.

9.3. Küpsiste kasutamise mittenõustumisel on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida. Selleks tuleb muuta veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht enam korrektselt töötada ja kõik teenused ei pruugi olla kättesaadavad.

 1. Isikuandmete rikkumine ja muudatused privaatsuspoliitikas

10.1. Juhul kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine, võtab Keelestuudio tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus vastavate riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul ja korras Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekte.

10.2. Isikute privaatsus on Keelestuudio jaoks oluline, mistõttu vaatame regulaarselt käesoleva privaatsuspoliitika üle ning vajadusel viime sisse muudatused. Veebilehel avaldame alati privaatsuspoliitika kõige uuema versiooni.

 1. Kontakt

11.1. Mis tahes isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või ettepanekute korral võtke palun ühendust vastutava töötlejaga: Keelestuudio OÜ, Lõõtsa 6, Tallinn, 11415; info@keelestuudio.ee.

Privaatsuspoliitika
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.