Õppekavad

Eesti keele õppekava tasemeõpe A1

Eesti keele õppekava tasemeõpe A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme eesti keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub vene või inglise keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: vene või inglise keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

 1. Isikuandmed ja pere. Tervitused, kõneetikett. Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, küsisõnad. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Erialad ja ametid. Tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine. 4. Teenindus ja kaubandus: posti- ja pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. 6. Söök ja jook Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine. 7. Info meie ümber Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. 9. Reisimine, transport, puhkus. Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. 10. Kodu ja olme. Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev. Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine. Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad. Isikuline asesõna. Põhivormid. Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad. Küsisõnad

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: põhiõpik on „E nagu Eesti“, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute eesti keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

Eesti keele õppekava tasemeõpe A2

EESTI KEELE ÕPPEKAVA TASEMEÕPE A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A2-taseme eesti keele täiendkoolitus (esmane keeleoskus)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub vene või inglise keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: vene või inglise keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme eesti keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele A1.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
 1. Õppe sisu

Teemad

1 Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid, tervitused, lihtsam enesekohane informatsioon. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV. 4. Teenindus ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse. 6. Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 7. Info meie ümber. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 9. Reisimine, transport, puhkus Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. 10. Kodu ja olme. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided. Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev ja aeg. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: hääldamine. Kirjutamine. Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad. Isikuline asesõna. Põhivormid. Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad. Küsisõnad.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: põhiõpik on „E nagu Eesti“, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute eesti keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

Soome keele õppekava tasemeõpe A1

Soome keele õppekava tasemeõpe A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme soome keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada soome keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

 1. Isikuandmed ja pere. Tervitused, kõneetikett. Soome keele hääldus, soome nimed, küsisõnad. 2. Eesti ja Soome võrdlemine. Soome geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Erialad ja ametid. Tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine. 4. Teenindus ja kaubandus: posti- ja pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. 6. Söök ja jook Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine. 7. Info meie ümber. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. 9. Reisimine, transport, puhkus. Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. 10. Kodu ja olme. Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev. Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: soome ja eesti keele sarnasused ja erinevused; isikulised asesõnad, numbrid; vokaalharmoonia; verbitüübid ja tegusõnade pööramine olevikus; eitus olevikus; olla-verbi lihtminevik; astmevaheldus nimi- ja tegusõnadel; enamlevinud nimisõnatüübid; omistus: Minulla on …; kO-küsimuse moodustamine; pitää/tykätä-verbide kasutamine; tegusõna+abitegusõna; nimetav (ka mitmuse nimetav), omastav, osastav, sise- ja väliskohakäänded; omistusliited; omastavat käänet nõudvad tegusõnad; ajaväljendid; ees- ja tagasõnad.

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: S. Heikkilä „Hyvin menee!“ vm õpik vastavalt koolitaja ja õppijate kokkuleppele, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute soome keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

Soome keele õppekava tasemeõpe A2

Soome keele õppekava tasemeõpe A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A2-taseme soome keele täiendkoolitus (esmane keeleoskus)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme soome keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele A1.
 2. Õppe eesmärk: Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
 1. Õppe sisu

Teemad

1 Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid, tervitused, lihtsam enesekohane informatsioon. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Soome ja Eesti võrdlemine. Rahvused ja keeled. Soome geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV. 4. Teenindus ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse. 6. Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 7. Info meie ümber. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 9. Reisimine, transport, puhkus Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. 10. Kodu ja olme. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev ja aeg. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika: Nimisõnade käänamine (nimetav, omastav, osastav sise- ja väliskohakäänded, mitmuse nimetav, sihitav); tegusõnade pööramine olevikus, minevikus; eituse moodustamine olevikus, minevikus; käsk; mil viisil –sti; verbi rektsioonid; substantiiv –minen; passiivi preesens; III infinitiiv; erinevad lausetüübid; joka-pronoomeni ja sidesõnade kasutamine; objekt

Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: S. Heikkilä „Hyvin menee!“ vm õpik vastavalt koolitaja ja õppijate kokkuleppele, lisaks koolitaja koostatud õppematerjalid.
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% tundides. Kursuse lõpus tuleb sooritada lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele.

 1. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute soome keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

Inglise keele õppekava tasemeõpe A2

Inglise keele õppekava tasemeõpe A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A2-taseme inglise keele täiendkoolitus (esmane keeleoskus)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti või vene keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

6. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: vene või eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele A1.

7. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

8. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja

9. Õppe sisu

Teemad

1 Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid, tervitused, lihtsam enesekohane informatsioon. 2. Kodumaa, rahvused, keeled. Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 3. Haridus, elukutse, töö. Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV. 4. Teenindus ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. 5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontserdid jm kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse. 6. Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 7. Info meie ümber. Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 8. Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 9. Reisimine, transport, puhkus Ühistransport, reisi planeerimine, pileti ostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. Reisikirjeldus. 10. Kodu ja olme. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. 11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 12. Minu päev ja aeg. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika:

Lihtolevik ja kestev olevik, lihtminevik ja kestev minevik, tulevik, täisminevik, tegusõnade rektsioonid; modaaltegusõnad; passiiv; sissejuhatus tingimuslausetesse; artiklid; omadussõnade võrdlus; asesõnad; kaassõnad.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

10. Õppematerjalid: koolitaja valikul

11. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

12. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

13. Hindamismeetod:

 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

14. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute inglise õpetajana vähemalt 5 aastat.

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

Inglise keele õppekava tasemeõpe B1

Inglise keele õppekava tasemeõpe B1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: B1-taseme inglise keele täiendkoolitus (suhtluslävi)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti või vene keele baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: vene või eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A2 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele A2.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase B1, mis võimaldab keelt iseseisvalt kasutada.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel
 • saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest
 • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust
 • oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid
 1. Õppe sisu

Teemad

Enda ja oma pere tutvustamine. Info päritolu kohta, oma kodumaa tutvustamine. Kombed ja traditsioonid eri maades, kultuuritaustade võrdlus. Suhted kodus ja sugulaste vahel. Ametlikud dokumendid.
Töö, ametid. Oma töö kirjeldamine, tööülesanded. Töö- ja õppimisvõimalused. Töövestlus. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Tulevikuplaanid.
Vaba aja veetmise viisid. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Kultuurielamuse kirjeldamine.
Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine, reisi planeerimine. Tee leidmine, info küsimine võõras linnas. Reisimuljete jutustamine. Vaatamisväärsused. Juhtunu, sündmuse kirjeldamine.
Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus. Kaubanduskeskuses, toidupoes, pangas, postkontoris jne. Info küsimine, kaebuste esitamine. Telefonivestlus.
Ühiskondlik elu. Uudised ja päevakajalised sündmused. Reklaam. Oma arvamuse avaldamine.
Kohvikus ja restoranis. Menüüd ja retseptid. Täpsustavate küsimuste esitamine. Kiitva hinnangu andmine, rahulolematuse väljendamine. Toiduained, söögid ja joogid. Tervislik toitumine. Eri maade söömistavad.
Ilm ja loodus. Ilmateate koostamine. Ümbruse kirjeldamine. Loomad, linnud taimed. Aastaaegade, looduse kirjeldamine eri maades.
Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine. Kehaosad, organid ja kaebused.
Kinnisvara. Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika. Ehitus ja remont.
Seltskonnaüritused. Sõpradel külas. Ametlikul vastuvõtul. Seltskondlik vestlus.
Välimus ja iseloom. Inimeste iseloomustamine ja kirjeldamine. Inimsuhted. Konfliktide lahendamine. Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine. Ettepanekud ja kokkulepped. Oma seisukohtade väljendamine ja põhjendamine.

Grammatika:

Oleviku ja mineviku ajavormid. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad. Omadussõnade võrdlus.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:

Kuulamine: saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust.

Lugemine: mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.

Rääkimine: räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, huvialadest, plaanidest ja kavatsustest.

Kirjutamine: oskab koostada korrektse ülesehitusega teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute inglise õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

 

Inglise keele õppekava tasemeõpe B2

Inglise keele õppekava tasemeõpe B2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: B2-taseme inglise keele täiendkoolitus (edasijõudnute tase)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub inglise baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele B1.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase B2, mis võimaldab inglise keeles nii suuliselt kui ka kirjalikult ladusalt suhelda.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru kiirest ingliskeelsest kõnest, ka abstraktsetel teemadel, suudab jälgida ja mõista pikemaid kõnesid ja ettekandeid. Saab aru teleuudiste, ühiskonna- ja poliitikasaadete ning filmide sisust.
 • saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud ajaleheartiklitest, loeb ja mõistab ingliskeelset proosakirjandust.
 • oskab inglise keeles spontaanselt ja ladusalt vestelda. Suudab tuttaval teemal aktiivselt arutelus osaleda, oskab selgelt ja argumenteeritult oma seisukohti esitada. Suudab üksikasjalikult kirjeldada sündmusi ja olukordi, suudab pidada varem ettevalmistatud loengut.
 • oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste tuttavatel teemadel. Oskab kirjutada esseed, lühiartiklit. Suudab koostada aruannet või ettekannet. Oskab kirjutada ameti- ja isiklikke kirju.
 1. Õppe sisu

Teemad

Mina ja minu pere. Peresuhted. Põlvkondade vahelised erinevused. Abielu ja lahutus. Info päritolu kohta, oma kodumaa tutvustamine, teiste maade ja kultuuride tutvustamine. Rahvad ja kombed, stereotüübid.
Inimeste vahelised suhted. Inimese välimus ja iseloom. Sõbrad ja tuttavad. Suhted töökollektiivis, koolis. Konfliktide lahendamine. Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine. Ettepanekud ja kokkulepped. Oma seisukohtade väljendamine ja põhjendamine.
Töö, ametid. Oma töö kirjeldamine, tööülesanded. Töö- ja õppimisvõimalused. Elukutse sobivus. Töövestlus. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Keeleõpe. Motivatsioonikiri. Elus tehtud karjääri- ja õppimisvalikute põhjendamine. Tulevikuplaanid. Töökoosolek: oma arvamuse selgelt ja struktureeritult väljendamine, koosoleku päevakorra koostamine, koosoleku juhtimine.
Kaubandus ja teenindus. Sisseostud ja hinnad. Poed, kaubamärgid, tootjad.  Mood ja riided. Kodumasinad ja tehnika. Reklaamid ja juhised. Tarbijakaitse. Info küsimine, kaebuste esitamine.
Suhtlemine ametiasutustes. Toimingud veebis. Dokumendid ja ankeedid. Avaldused.
Vaba aja veetmise viisid. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Huvialad. Oma huvialade propageerimine. Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine, reisi planeerimine. Info küsimine võõras linnas. Reisimuljete jutustamine. Vaatamisväärsused. Juhtunu, sündmuse kirjeldamine. Anekdootide rääkimine.
Kirjandus ja kunst. Muusika. Kultuurielamuse kirjeldamine. Proosateos. Tegelaskujude kirjeldamine ja võrdlemine, lühiarvustus.
Meedia. Peavoolumeedia ja sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia head ja vead, ohud. Artiklite kriitiline lugemine, tõesuse kontroll.
Ühiskondlik elu ja poliitika. Ameerika ja Inglismaa riigivalitsemise võrdlus.
Uudised ja päevakajalised sündmused. Riikidevahelised suhted. Ühiskonna valupunktid. Oma arvamuse avaldamine ja põhjendamine.
Kohvikus ja restoranis. Menüüd ja retseptid. Täpsustavate küsimuste esitamine. Kiitva hinnangu andmine, rahulolematuse väljendamine. Toiduained, söögid ja joogid. Tervislik toitumine. Taimetoitlased. Erinevad dieedid. Söömistavade muutumine aja jooksul. Eri maade söömistavad.
Ilm ja loodus. Ilmateate koostamine. Ümbruse kirjeldamine. Loomad, linnud, taimed. Aastaaegade, looduse kirjeldamine eri maades. Looduskatastroofid. Keskkonnakaitse. Planeedi tulevik.
Ajaloosündmused. Mälestused. Elulood.
Tervis ja tervislikud eluviisid. Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine. Kehaosad, organid ja kaebused.

Grammatika:

Oleviku ja mineviku ajavormid. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad. Omadussõnade võrdlus. Kirjavahemärkide kasutamine.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru enamikust pikematest kõnedest, ettekannetest, teleuudistest vms
 • Lugemine – saab aru arvamusartiklitest ja kaasaegsest ilukirjandusest
 • Rääkimine – räägib emakeelena kõnelevate inimestega, osaleb aruteludes (aktuaalsetel ja tööteemalistel), väljendab ja põhjendab oma seisukohti
 • Kirjutamine – koostab ettekande, kokkuvõtte või memo, kus muuhulgas kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti, kasutab küllalt korrektset grammatikat
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute inglise õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

 

 

Inglise keele õppekava tasemeõpe C1

Inglise keele õppekava tasemeõpe C1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: C1-taseme inglise keele täiendkoolitus (vaba suhtluspädevus)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub inglise baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: täiskasvanud, kes on lõpetanud B2 taseme inglise keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele B2.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase C1, mis tagab vaba suhtluspädevuse.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru pikemast jutust, ka abstraktsel ja keerukal teemal. Suudab laias ulatuses mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Eristab esmast ja tähtsat infot vähem olulisest, leiab üles peamise info. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisest tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhend, toodete töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Saab aru loengutest, vestlustest ja ettekannetest alal, mis on seotud õppija eriala või huvialaga. Mõistab vägagi erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse, teataval hulgal slängi või idiomaatilist keelt.
 • loeb ja saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest, slängist, fraseoloogiast ja vanasõnadest. Mõistab üksikasjalikult keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju, ning suudab leida vajalikku teavet või mõtet. Saab aru keerulistest ülevaadetest, analüüsidest ja kommentaaridest, samuti pikkadest keerukatest kasutus- ja tegevusjuhistest.
 • oskab esitada selgeid ja üksikasjalikke selgitusi, kirjeldusi ja ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele, ning kokku võtta pika keerulise teksti. Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses, isegi kui tegu on abstraktse ja keeruka võõra teemaga. Oskab esindaja rollis veenvalt kaitsta ametlikke seisukohti. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult enamikul suhtluseesmärkidel, valdab emotsionaalset ja vihjelist keelepruuki, oskab teha nalja.
 • oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Kuulates loengut või muud teksti, oskab teha otstarbekohaseid märkmeid, kokkuvõtteid ja ülevaadet. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke ja isiklikke kirju ja kasutada kirjas vastavat keeleregistrit, tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.
 1. Õppe sisu

Teemad

 1. E-kirjad, stiil, funktsionaalne keel
 2. Ärikohtumised
 3. Rahvusvahelised suhted, erinevad kultuurid
 4. Infoajastu, tänapäeva ajakirjandus
 5. Telefonisuhtlus ja telefonietikett
 6. Kõned ja ettekanded
 7. Suhete loomine, seltskondlik vestlus
 8. Projektitaotlused
 9. Innovatsioon Eestis ja maailmas

Grammatika:

Ajavormide ülevaade

Kesksõnad ja infinitiiv

Seisundit/olukorda näitavad tegusõnad

Kirjavahemärgid, suur ja väike algustäht

Lausete struktuur

Idioomid

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine: õppija saab aru pikemast tekstist, sh abstraktsel ja keerukal teemal. Suudab mõista argiväljendeid, fraseologisme ja vanasõnu. Suudab jälgida mõttevahetusi ja väitlusi. Saab aru keerulisemast tehnilisest teabest, nagu kasutusjuhendid, töökirjeldused ja teenuste kirjeldused. Mõistab loengute, vestluste ja ettekannete sisu, kui need on seotud õppija eriala või huvialaga.
 • Lugemine: saab aru nii erialasest kui ka ilukirjanduslikust keelest. Mõistab keerukaid tekste, ametlikke ja poolametlikke kirju. Suudab leida vajalikku teavet. Saab aru ülevaadetest, analüüsidest ja kommentaaridest, kasutus- ja tegevusjuhistest.
 • Rääkimine: oskab anda selgeid ja üksikasjalikke selgitusi ja kirjeldusi, teha ettekandeid. Oskab ladusalt vastata küsimustele, märkustele ja keerukatele vastuväidetele ning võtta kokku pikema keerulise teksti. Oskab pidada diskussioone etteantud teemal ja kaasa lüüa väitluses. Kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult.
 • Kirjutamine: oskab kirjutada selgeid tekste, põhjendada oma seisukohti, tuua asjakohaseid näiteid, koostada ja struktureerida sidusat teksti sissejuhatuse ja kokkuvõttega. Oskab koostada poolametlikke, ametlikke ja isiklikke kirju ning kasutada kirjas vastavat keeleregistrit, tajub ja kasutab erinevaid stiilivõimalusi.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute inglise õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

 

Rootsi keele õppekava tasemeõpe A1

Rootsi keele õppekava tasemeõpe A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme rootsi keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada rootsi keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

Õppijad saavad ülevaate rootsi keele hääldusest, lausete struktuurist, õpivad moodustama lihtsamaid lauseid ja esitama küsimusi. Harjutatakse kuuldust ja loetust aru saamist. Harjutatakse suhtlust dialoogide ja rollimängude mängimise abil.

 1. Enda tutvustamine, viisakusväljendid kolleegide ja kliendiga suhtlemisel
 2. Erinevad riigid, rahvused, keeled
 3. Haridus ja töö, ametinimetused, päevakava, tööpäeva ja teenuste kirjeldamine
 4. Põhiarvud (ostmisel ja müümisel, kuupäevadest ja telefoninumbritest aru saamine, kellaaeg ja päevakava)
 5. Vaba aeg ja hobid
 6. Söök ja jook (tellimine ja kaasa ostmine)
 7. Suhtlemine telefoni ja kirja teel (lihtsamad ja levinumad fraasid)
 8. Reisimine (hotelli broneerimine, tee küsimine), transport, Rootsi kultuurikeskkond
 9.  Perekond ja eluase
 10. Info (kuulutused, teadaanded, reklaam)

Grammatika:

Isikulised asesõnad, sõnade järjekord lauses, eitav lause, nimisõna artikkel, nimisõna määratud vorm, mitmus, tegusõna (olevik), järgarvud, tegusõna (olevik ja lihtminevik), eessõnad, isikulised asesõnad (objektivorm ja omastavad asesõnad), sõnade järjekord pikemates lausetes, sagedust näitavad määrsõnad, mycket ja många kasutamine

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute rootsi keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

Saksa keele õppekava tasemeõpe A1

Saksa keele õppekava tasemeõpe A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme saksa keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada saksa keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

Õppijad saavad ülevaate rootsi keele hääldusest, lausete struktuurist, õpivad moodustama lihtsamaid lauseid ja esitama küsimusi. Harjutatakse kuuldust ja loetust aru saamist. Harjutatakse suhtlust dialoogide ja rollimängude mängimise abil.

 1. Enda tutvustamine, viisakusväljendid kolleegide ja kliendiga suhtlemisel
 2. Erinevad riigid, rahvused, keeled
 3. Haridus ja töö, ametinimetused, päevakava, tööpäeva ja teenuste kirjeldamine
 4. Põhiarvud (ostmisel ja müümisel, kuupäevadest ja telefoninumbritest aru saamine, kellaaeg ja päevakava)
 5. Vaba aeg ja hobid
 6. Söök ja jook (tellimine ja kaasa ostmine)
 7. Suhtlemine telefoni ja kirja teel (lihtsamad ja levinumad fraasid)
 8. Reisimine (hotelli broneerimine, tee küsimine), transport, Rootsi kultuurikeskkond
 9.  Perekond ja eluase
 10. Info (kuulutused, teadaanded, reklaam)

Grammatika:

Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Sõnade sugu. Ainsus ja mitmus. Jaatus ja eitus. Määrav ja umbmäärane artikkel. Daativ. Omadussõnade võrdlus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Tegusõna pööramine olevikus.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute saksa keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

Vene keele õppekava tasemeõpe A1

Vene keele õppekava tasemeõpe A1

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A1-taseme vene keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes soovivad alustada vene keele õpingutega.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui räägitakse aeglaselt ja selgelt.
 • saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides.
 • oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt, kordab vajadusel öeldut või sõnastab seda ümber ning aitab teda vestlemisel.
 • oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata.
 • oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma elukohta ja tuttavaid inimesi.
 • oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täita formulare (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
 1. Õppe sisu

Teemad

Tervitamine. Tutvustamine. Hüvastijätmine.
Isikuandmed ja ankeedid. Telefoninumbrid, posti- ja meiliaadressid.
Tee küsimine, tee juhatamine. Kella küsimine ja ütlemine.
Inimeste kirjeldamine (välimus ja iseloom), nende kohta küsimuste esitamine.
Kuupäevad ja aastaajad. Ümbruse kirjeldamine.
Ilm ja loodus. Venemaa loodus, suuremad linnad, mäed, veekogud ja saared.
Telefonivestlused.
Igapäevased situatsioonid poes, restoranis, lennujaamas, hotellis, pangas, juuksuris jne.
Hobid, vaba aeg ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika.
Päritolu, rahvused, keeled.
Kodu ja perekond.
Pühad ja tähtpäevad Venemaal ja mujal.
Töö ja õppimine, haridus ja ametid.
Reisimine ja puhkus.
Minu päev.
Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Grammatika:

Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Sõnade sugu. Ainsus ja mitmus. Sõnade ühildumine. Jaatus ja eitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis öeldut kordama.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, menüüd, tööpakkumised, sõiduplaanid).
 • Rääkimine – oskab vastata enda kohta esitatud küsimustele, räägib lihtsate lausetega endast, oma perest, elukohast.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese teate.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute vene keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

Vene keele õppekava tasemeõpe A2

Vene keele õppekava tasemeõpe A2

 1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Keelestuudio OÜ
 2. Õppekava nimetus: A2-taseme vene keele täiendkoolitus (läbimurre)
 3. Õppekavarühm: keeleõpe
 4. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 5. Õppekeel: kursus toimub eesti baasil.

Õppekava koostamise alus: „Euroopa keeleõppe raamdokument“

 1. Õppe sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: eesti keelt kõnelevad täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme vene keele kursuse või on sooritanud Keelestuudios testi tasemele A1.
 2. Õppe eesmärk: omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.
 3. Õpiväljundid.

Kursuse läbinu:

 • saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
 1. Õppe sisu

Teemad

Kodu ja pere. Sugulased. Naabrid. Külalised. Kombed ja traditsioonid. Kodused tööd.
Kinnisvara. Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika. Ehitus ja remont.
Kodumaa, päritolu, riigid, rahvad, keeled. Eesti ja Inglismaa võrdlemine. Rahvused ja keeled. Loodus, suuremad linnad, saared jne.
Haridus ja töö. Tööpäeva kirjeldus, oma töö tutvustamine. Elukutse valik. CV ja tööintervjuu, avaldus tööle kandideerimiseks. Tulevikuplaanid, elukutse valik ja valitud eriala sobivus.
Teenindusasutused ja poed. Postkontoris, pangas, juuksuris, kaubanduskeskuses, restoranis. Reklaamid ja juhised.
Vaba aeg, hobid ja meelelahutus. Kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika. Pühad ja tähtpäevad.
Toiduained, söögid ja joogid. Restoranis, kohvikus, baaris.
Tervis. Kehaosad. Oma tervise eest hoolitsemine. Arsti juures ja apteegis.
Mood ja riided.
Loodus. Loomad, linnud, taimed. Ilm ja ilmateade. Aastaajad.
Puhkus ja reisimine. Aktiivne ja passiivne puhkus. Transport. Teeküsimine- ja juhatamine. Reisi planeerimine, piletid, majutus, vaatamisväärsused. Reisimuljed.
Viisakusvestlus seltskonnas. Telefonivestlused.
Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine.

Grammatika:

Tähestik; hääldamine ja ortograafia. Sõnade sugu. Ainsus ja mitmus. Sõnade ühildumine. Jaatus ja eitus. Asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad; sidesõnad ja määrsõnad. Käändsõna käänamine. Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus, tuleviku moodustamine, tegusõna aspektid.

Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad kodutööd, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.

 1. Õppematerjalid: koolitaja valikul
 2. Õpikeskkond: kontaktõpe või online-õpe (võimalik ka nende kahe kombinatsioon). Kontaktõppe tunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
 4. Hindamismeetod:
 • Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust.
 • Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil.
 • Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst.
 • Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid.
 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: koolitajal on kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või ta on aktiivselt tegutsenud täiskasvanute vene keele õpetajana vähemalt 5 aastat.
 2. Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus väljastatakse, kui õppija on osalenud vähemalt 70% tundides ja sooritanud lõputesti.

 

Õppekava: eesti keel A1
Õppekava: eesti keel A2
Õppekava: soome keel A1
Õppekava: soome keel A2
Õppekava: inglise keel A2
Õppekava: inglise keel B1
Õppekava: inglise keel B2
Õppekava: inglise keel C1
Õppekava: rootsi keel A1
Õppekava: saksa keel A1
Õppekava: vene keel A1
Õppekava: vene keel A2
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.