Töökorraldus Keelestuudios

Õppekorralduse alused ja tegevuse kvaliteedi tagamise kord

 1. ÜLDSÄTTED

Keelestuudio OÜ (registrikood 11286531, edaspidi Keelestuudio) lähtub täienduskoolituste korraldamisel (keeleõpe täiskasvanutele) kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.   

Keelestuudio korraldab täiskasvanutele suunatud (ettevõtted ja eraisikud) tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

Õppetöö toimub kas koolituse tellinud ettevõtte ruumides kohapeal või veebikursustena (Skype’i, MS Teamsi või Zoomi vahendusel). Ettevõtte ruumides toimuva koolituse puhul peab olema tagatud õppetööks sobiv keskkond (vt p. 8).

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit); üldjuhul toimub korraga 2 akadeemilist tundi. Veebikursusena toimuva individuaalõppe puhul on võimalik kokku leppida ka 60-minutilistes tundides.

Koolitused toimuvad kas individuaaltundidena (1 õppija), minigruppides (2-4 õppijat) või väikegruppides (5-8 õppijat), et tagada võimalikult individuaalne lähenemine igale õppijale.
Koolitused toimuvad aastaringselt ja veebikursuse korral on võimalik koolitustel osaleda üle Eesti. Kontakttundidena toimub õpe Tallinnas ja Tartus.

Asjaajamiskeel Keelestuudios on eesti ja inglise keel. Õppekavarühm on keeleõpe.

 

 1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

õppekava nimetus;

õppekavarühm;

õpiväljundid;

õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimus õpiväljundite saavutamisel;

õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal;

õppe sisu;

õppematerjalide loend, juhul kui need on õppekava läbimiseks vajalikud;

nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õppekavad vaadatakse üle vähemalt 1 kord aastas ja muudatused õppekavas kinnitab Keelestuudio.

 1. KOOLITUSEL OSALEMISEKS SOOVI AVALDAMINE JA ÕPPEGRUPI MOODUSTAMINE

3.1 Koolitusel osalemiseks tuleb ennast Keelestuudio veebilehel koolitusele registreerida, täites avaneva vormi lehel https://keelestuudio.ee/koolitused/, vastava koolituse all lehel https://keelestuudio.ee/koolitused/grupikoolitus/, helistades telefoninumbril +372 55 698 709 või kirjutades e-posti aadressil (kristel@keelestuudio.ee; info@keelestuudio.ee).

Vajadusel saadab Keelestuudio õppijale seejärel koolitusvajaduste küsimustiku, kus selgitatakse välja õppija senine keelekogemus, õpieesmärgid jm vajalik täiendav info.

3.2 Õppegrupid moodustatakse vastavalt õppijate keeletasemetele. Õppija(te) keeletaset kontrollib Keelestuudio kas online-testina või kohapeal. Samuti lepitakse kokku koolituse kestuses. Ühe õppegrupi suurus on maksimaalselt 8 inimest või vastavalt konkreetse Keelestuudio veebilehel avaldatud ja registreerumiseks avatud kursuse sisus toodule. Õppegrupp avatakse vähemalt 2 soovijaga.

3.3 Enne koolituse alustamist on õppija(te)l võimalik osaleda proovitunnis (45-90 min), et veenduda koolituse ja koolitaja sobivuses. Proovitunnis osalemine läheb kirja toimunud tunnina ja selle eest esitatakse õppija(te)le arve. Proovitunnis osalemine ei kohusta ülejäänud koolitust tellima.

3.4 Pärast edukat proovitundi allkirjastab Keelestuudio õppija(te) või neid esindava ettevõttega õppeteenuse lepingu, milles sätestatakse koolituse nimetus, vorm (individuaal- või grupiõpe), õppekeel, koolituse toimumise asukoht, koolitaja nimi, koolituse kestus akadeemilistes tundides, koolituse hind, koolituse toimumise sagedus ja ajad, koolituse eest tasumise jms tingimused. Õppeteenuse lepingu allkirjastavad mõlemad pooled digitaalselt.

 1. KOOLITUSE EEST TASUMINE JA ÕPPEMAKSU TAGASTAMINE

4.1 Koolituse eest tasumine toimub Keelestuudio saadetud elektrooniliste arve(te) alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis on üldjuhul 5 kalendripäeva alates arve väljastamise kuupäevast. Arve mittetasumisel kehtib viivis 0,5% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Keelestuudio korduvatest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasiseks käsitlemiseks inkassofirmale.

4.2 Koolituse eest tasutakse alati ettemaksena (s.t pärast esimese eduka proovitunni toimumist, kui õppija(d) on avaldanud soovi koolitusega jätkata). Erandiks on püsikliendi staatuses ettevõtted (s.t ettevõtted, kes on Keelestuudiolt varem koolitusi tellinud ja need edukalt lõpetanud) ning kelle siseprotseduurid ei võimalda ettemaksuarve esitamist. Arve esitatakse kas 1 kuu, poole koolituse või kogu koolituse eest ette. Koolituse ärajäämisel või katkestamisel Keelestuudiost olenevatel põhjustel makstakse õppemaks ärajäänud tundide eest õppijale tagasi. Koolituse ärajäämisel või katkestamisel Keelestuudiost mitteolenevatel põhjustel juba makstud õppemaksu õppijale ei tagastata. Erandiks on vähemalt 40 akadeemilise tunni pikkused ja sellises mahus tasutud koolitused, mille katkestamisest õppija teatab vähemalt 14 kalendripäeva ette ja mille katkestamiseks on mõjuv põhjus (õppija haigestumine, kolimine, töökohavahetus jms). Sellisel juhul tagastatakse õppijale juba tasutud õppemaks nende akadeemiliste tundide ulatuses, mil ta koolitusel ei osalenud.

4.3 Õppijad, kes tasuvad koolituse eest eraisikuna, saavad tuludeklaratsiooni esitamisel 20% koolituskuludest tagasi.

4.4 Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta ega langetata. Sooduspakkumise võib Keelestuudio teha uue kursuse kohta.

3.5 Kursuse hind sisaldab õppematerjale, v.a õpikud ja töövihikud, kui need osutuvad õppetöö läbiviimisel vajalikuks. Enamikul juhtudel koostab õppematerjalid koolitaja vastavalt koolituse sisule.

 1. TUNDIDES MITTEOSALEMISEST TEAVITAMINE

Kui õppija ei saa ettenähtud ajal tunnis osaleda, teavitab ta sellest Keelestuudiot e-posti või telefoni teel hiljemalt 24 h enne planeeritud tundi. Hiljem tühistatud või etteteatamata tühistatud tunnid lähevad kirja toimunud tundidena. Kui tund tühistatakse koolitaja tõttu, kohustub koolitaja sellest samuti hiljemalt 24 h enne planeeritud tundi ette teatama. Koolitaja tõttu ära jäänud õigeaegselt teavitamata tunnid asendatakse esimesel võimalusel tasuta tundidega. Mõlemal juhul teevad õppija ja koolitaja endast kõik oleneva, et leppida kokku alternatiivne tunni toimumisaeg samal nädalal või täiendav tunniaeg mõnel järgmisel nädalal, kui see on võimalik.

 1. KURSUSE LÕPETAMINE JA KURSUSELT VÄLJAARVAMINE

6.1 Õppija arvatakse kursuselt välja kirjaliku sooviavalduse põhjal hiljemalt kahenädalase etteteatamisega; samuti talle esitatud arve tasumata jätmisel või muude õppeteenuse lepingu tingimuste rikkumise korral.

6.2 Õppija on lõpetanud kursuse, kui ta on osalenud vähemalt 70% tundides ja kui ta on kursuse käigus omandanud teadmised vastavalt ettenähtud kursusele.

6.3 Koolituse lõppedes võib koolitaja õppija(te)ga, kes on osalenud vähemalt 70% tundides, viia läbi lõputesti kursuse käigus omandatud teadmiste hindamiseks. Tunnistus väljastatakse ainult elektroonsel teel. Kursuse lõpetajatelt kogutakse kursuse kohta online-ankeediga tagasisidet. Koolituse katkestanud õppijatele tunnistust ei väljastata olenemata selleks ajaks läbitud tundide arvust.

 1. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Õppijal on õigus:

7.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust kokkulepitud mahus;

7.1.2 saada puudumisel kodused ülesanded;

7.1.3 teha Keelestuudio juhtkonnale ettepanekuid õppe arendamiseks või puuduste likvideerimiseks;

7.1.4 koostöös Keelestuudioga leppida kokku kursuse toimumisajad ja -koht;

7.1.5 saada õppetööga seotud dokumente ja tutvuda Keelestuudio põhikirjaga;

7.1.6 saada kursuse edukal läbimisel selle kohta tunnistus.

7.2 Õppija on kohustatud:

7.2.1 tasuma õigeaegselt õppemaksu;

7.2.2 allkirjastama kursuse tellimisel õppeteenuse lepingu;

7.2.3 tulema tundidesse õigeaegselt, suhtuma viisakalt koolitajasse ja kaasõppijatesse ning kasutama heaperemehelikult Keelestuudio vara;

7.2.4 teavitama Keelestuudiot tunni ärajäämisest mõistliku aja jooksul ette (vt p. 5);

7.2.5 tegema kursuse jooksul ettenähtud mahus iseseisvat tööd;

7.2.6 tasuma õpperaamatute ja töövihikute eest juhul, kui need on kursusel osalemiseks vajalikud;

7.2.7 kursuse lõpetamisel täitma tagasiside küsimustiku.

 1. ÕPIKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

Kontakttunnid viiakse läbi mugavates ja õppimiseks sobiva õppetehnikaga (tahvel ja/või videoprojektor, arvuti, kiire internetiühendus) sisustatud ruumides. Kursustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi õppematerjale. Koolitusruumid peavad vastama tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele. Tundides luuakse toetav ja positiivne õhkkond. Keelerühma suurus on mitte rohkem kui 8 õppijat, et tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

 1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

9.1 Koolitajal peab olema kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus õpetatavas valdkonnas ja/või peab ta olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ja omama vähemalt 5 aastat vastavat töökogemust, mida ta on võimeline tõestama.

9.2 Koolitaja annab iga kursuse lõpus tagasisidet koolitustulemuste kohta, esitades oma parandusettepanekud ja täidab kursuse kestel jooksvalt tabelit koolituse ja sellel osalemise kohta. Koolitaja suhtleb kursuse kestel aktiivselt Keelestuudio ja ettevõtete puhul õppija(te) esindajaga, et tagada kursuse kvaliteetne läbiviimine.

9.3 Pärast õppijatelt tagasiside saamist analüüsib Keelestuudio saadud tagasisidet, teeb sellest koolitajale kokkuvõtte ja esitab muuhulgas parandusettepanekud.

 1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Keelestuudio kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti-aadress, telefoninumber ja isikukood. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Õppekorraldusega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kehtiva seadusandluse järgi Harju Maakohtus.

Keelestuudio OÜ õppekorralduse kord kehtib alates 1.12.2023.

 

 

 

Õppekorralduse alused ja tegevuse kvaliteedi tagamise kord
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.